Tổng hợp Phương trình bậc nhất

Đánh giá Phương trình bậc nhất là conpect trong bài viết hiện tại của chúng tôi. Tham khảo nội dung để biết đầy đủ nhé.

Phương trình bậc nhất một ẩn

1. Định nghĩa

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng: $ax + b = 0$ trong đó, $x$ là ẩn số; $a,b$ là các số cho trước gọi là các hệ số $a ne 0$

2. Phương pháp giải

$ax + b = 0 Leftrightarrow ax = – b Leftrightarrow x = frac – ba$

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải các phương trình

a) $2x + 1 = 0$

b) $x – 2018 = 0$

c) $sqrt 2 x + 3sqrt 2 = 0$

Giải

a) $2x + 1 = 0 Leftrightarrow x = frac – 12$. Vậy phương trình có nghiệm $x = frac – 12$

b) $x – 2018 = 0 Leftrightarrow x = 2018$. Vậy phương trình có nghiệm $x = 2018$

c) $sqrt 2 x + 3sqrt 2 = 0 Leftrightarrow sqrt 2 x = – 3sqrt 2 Leftrightarrow x = – 3$. Vậy phương trình có nghiệm $x = – 3$

Bài 2: Giải các phương trình

a) $fracx – 12 + 1 = fracx + 14$

b) $frac23x + 1 = x – 5$

c) $2x – 1 = fracx3 + 1$

Giải

a) $fracx – 12 + 1 = fracx + 14 Leftrightarrow 2x – 2 + 4 = x + 1 Leftrightarrow x = – 1$. Vậy phương trình có nghiệm $x = – 1$

b) $frac23x + 1 = x – 5 Leftrightarrow frac13x = 6 Leftrightarrow x = 18$. Vậy phương trình có nghiệm $x = 18$

c) $2x – 1 = fracx3 + 1 Leftrightarrow 5x = 9 Leftrightarrow x = frac95$. Vậy phương trình có nghiệm $x = frac95$

Bài tập tự luyện phương trình bậc nhất

Bài 1: Giải phương trình sau

a) $6 – 3x = – 9$

b) $3x + 2 = x + 3$

c) $3x – 4 = 2$

d) $2x + 1 = 4 – x$

e) $5x + 6 = 3x$

f) $2x + 1 = 3x – 5$

g) $2x – 1 = 3 – x$

h) $3x – 5 = x + 1$

i) $2x – sqrt 4 = 6$

Đáp số:

a) $x = 5$

b) $x = frac12$

c) $x = 2$

d) $x = frac23$

e) $x = – 3$

f) $x = 6$

g) $x = frac53$

h) $x = 3$

i) $x = frac6 + sqrt 4 2$