Review Công thức tính nhiệt lượng

Tìm hiểu Công thức tính nhiệt lượng là ý tưởng trong nội dung hôm nay của Emerald City Convergence. Đọc nội dung để biết chi tiết nhé.

Bạn chưa biết nhiệt lượng là gì và công thức tính nhiệt lượng ra sao, vậy hãy xem ngay bài viết sau đây của chúng tôi.

Định nghĩa nhiệt lượng

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật (Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 10C)

Công thức tính nhiệt lượng:

Công thức tính nhiệt lượng thu vào

Q = m * c * ∆t

Trong đó:

  • ∆t là độ tăng nhiệt của vật (0C hoặc K)
  • m là khối lượng của vật (kg)
  • c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kgK)
  • Q là nhiệt lượng (J)

Lưu ý quan trọng

Để tính được nhiệt lượng Q  cần phải có được cả hai đại lượng Qtỏa và Qthu  thì mới công nhận sự bảo toàn năng lượng, tuy nhiên, cả hai đại lượng này đểu không đo được trực tiếp mà chỉ có thể khảo sát được qua các đại lượng trung gian (thời gian, lượng nhiên liệu tốn, những kiến thức này về sau khi học định luật Jun-len-xơ và năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu HS mới được học)

Nhiệt lượng Q phụ thuộc đồng thời vào ba đại lượng c, m, ∆t0C, khi nghiên cứu sự biến đổi của Q phải xét sự biến đổi của từng đại lượng khi các đại lượng còn lại không đổi, để có thể hiểu sâu hơn về kiến thức được học trong đời sống hàng ngày như:

  • Đun hai lượng dầu ăn và nước có khối lượng bằng nhau tăng đến cùng một nhiệt độ thì thấy nước cần thu nhiều nhiệt lượng hơn
  • Khi đun hai ấm nước thì thấy ấm nước đầy thu được nhiều nhiệt lượng hơn vì đun mất nhiều thời gian hơn
  • Khi đun cùng một siêu nước đến nhiệt độ càng cao (độ tăng nhiệt độ càng lớn) thì càng lâu, nghĩa là nhiệt lượng mà nước cần thu là càng lớn

Từ đó ta nhận thấy, nhiệt lượng Q mà vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ, khối lượng m và chất làm vật.